The 24-Carrot Manager

Với câu chuyện ngụ ngôn hiện đại hết sức gần gũi và sinh động, “câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thường” cho ta thấy tầm quan trọng của việc khen thưởng trong việc khơi dậy những tiềm năng to lớn trong đội ngũ nhân viên của tổ chức. Quyển sách giúp trang bị cho các nhà quản lý ngày nay những chiến lược và giải pháp kinh doanh hữu hiệu, đồng thời củng cố lòng trung thành và tăng cường hiệu quả làm việc của nhân viên. Một cuốn sách nên được tìm đọc đối với các bạn đã, đang và muốn trở thành nhà quản lý.
Download: (pdf) click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s