Tổng hợp tài liệu luyện thi FCE

 Tổng hợp các tài liệu hay dành cho học viên đang luyện thi FCE bao gồm::

  • Cambridge First Certificate In English 2008 book 1 with answers (pdf) + audio. 
  • Cambridge First Certificate In English 2008 book 2 with answers (pdf) + audio. 
  • Cambridge First Certificate In English 2008 book 3 with answers (pdf) + audio.
  • FCE Practice Test Plus 1 (pdf). 
  • FCE Practice Test Plus 2 (pdf) + audio.
  • Check Your English Vocabulary For FCE + (pdf).
  • Download all: Click here
  • Chú ý: nếu bạn chưa biết download thì click here

   Tài liệu khác về vocabulary và grammar cho phần Use Of English gồm:

Tài liệu FCE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s