Tổng hợp tài liệu luyện thi GMAT

Tổng hợp tài liệu hay dành cho các bạn đang luyện thi GMAT gồm:
  •  GMAT Reading Comprehension: gồm các sách của Aristotle, 3000 RC, Manhattan…      
  •  GMAT Critical Reasoning Reading : gồm các sách Manhattan, PowerScore, 1000CR…
  •  GMAT Sentence Correction: gồm các sách của Manhattan, 1000 SC, SC Grail, Gmat Grammar,
  • GMAT Quantitative: gồm các sách của Manhattan, Gmat Club                        
  •  GMAT AWA: gồm Essays, Gmat Vocabulary, gmat flashcard…                                 
  •  GMAT TEST: gồm 15 full test, nhiều test set, gmatclub test…                              
Tài liệu GMAT

                                                        DownloadClick here             

  • Hướng dẫn download: click here
  • GMAT TIPS: gồm các sách The office guide 13, NewGmat 13, Cracking The Gmat 2012, GMAT Nova, Kaplan Gmat 2012, Conquering The GMAT, Princeton Verbal Work Out, McGraw Hill’s GMAT 2010, file error log… Download: Click here  
  • Nếu link die thì báo cho mình biết nhé!

2 thoughts on “Tổng hợp tài liệu luyện thi GMAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s