Tổng hợp tài liệu luyện thi FCE

 Tổng hợp các tài liệu hay dành cho học viên đang luyện thi FCE bao gồm:: Cambridge First Certificate In English 2008 book 1 with answers (pdf) + audio.  Cambridge First Certificate In English 2008 book 2 with answers (pdf) + audio.  Cambridge First Certificate In English 2008 book 3 with answers (pdf) + audio. FCE…